תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

מבוא

 1. האתר elithecat.co.il (להלן: "האתר")  משמש כאתר המאגד את פעילותו האמנותית של "אלי החתול" וכן כחנות אינטרנטית למכירת מוצרי לוואי, ביגוד וכדומה הקשורים למותג "אלי החתול" ( להלן: " המוצרים") והוא בבעלות נתן אנטרטיימנט בע"מ (להלן: " החברה") ומנוהל על ידה.
 2. תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.
 3. הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר מסכים, מאשר ומצהיר, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו ללא תנאי את כל הוראותיו ותנאיו, וכי הוא פוטר את החברה ו/או את עובדיה ומי מטעמה של החברה, מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא להוראות והתנאים של תקנון זה. התקנון מחייב את כל הגולשים באתר והמשתמשים בשירותים המוצעים בו, וזאת בין אם השימוש באתר נעשה באמצעות מחשב, טלפון חכם או בכל אמצעי אחר הידוע כיום או שיהיה ידוע בעתיד.
 4. משתמש ו/או גולש לא יעשה באתר שימוש כלשהו הנוגד את מטרת השימוש באתר ולא יעשה כל פעולה שיש בה כדי למנוע או להפריע או לשבש את פעילות האתר ו/או את השימוש של משתמשים אחרים באתר, לרבות באמצעות משלוח ספאם ו/או דואר זבל ו/או תולעים ו/או וירוסים ו/או רובוטים וכיוצ"ב.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. באתר מוצגות תמונות הממחישות את המוצרים הנמכרים במסגרת האתר. התמונות הינן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.
 7. מחירי המוצרים כוללים מע"מ אך אינם כוללים דמי משלוח.
 8. החברה עושה ככל יכולתה כדי שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 9. על מסמך זה יחולו אר ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למסמך זה והשירות הניתן על ידי החברה והינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו.
 10. בכל תקלה ו/או בעיה הקשורים בשירותים ו/או בתכנים, ניתן לפנות ל:office@elithecat.co.il או לטלפון: 0546905759

שירותי האתר

 1. האתר מציע למשתמשים בין היתר רכישת מוצרי לוואי (מרצ'נדייז) הנוגעים למותג "אלי החתול".
 2. החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, מחירי, תאריכים, תקופת השירותים ו/או כל הקשור בו לרבות אך לא רק מבצעים (להלן: "שינוי תנאי השירות"), על פי שיקול דעתה המוחלט ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בנוגע לכך.
 3. למשתמש לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי השירות ו/או לפעולות בהן תנקוט החברה בקשר לכך, לרבות עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
 4. שינויים, תיקונים, ביטולים או תוספות כאמור, יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר זה. אחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתקנון זה. שימוש הלקוח בשירות הניתן לו, מהווה את הסכמתו לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו בכל עת.

פרטיות

 1. משתמש שנרשם לניוזלטר ומעוניין להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה, רשאי בכל עת לשלוח בקשת הסרה באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מהחברה או ע"י שליחת בקשת הסרה לכתובת הדוא"ל: office@elithecat.co.il.
 2. החברה רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (" cookies ") במסגרת האתר על מנת לאחסן מידע עבור משתמשי האתר. המשתמש רשאי ויכול להתאים את ההגדרות בתוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב עוגיות או לצורך מחיקת העוגיות הקיימות.
 3. החברה ו/או מי מטעמה תשמורנה על פרטיות הנתונים של המשתמש בהתאם לדין. עם זאת, החברה ו/או מי מטעמה תהיינה רשאיות לגלות את פרטי המשתמש לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות ואכיפת זכויות על פי התקנון. החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח לאחר על פי סמכות שבדין ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
 4. . החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות שימוש המשתמש בשירות הניתן לו, ללא קבלת רשות מהמשתמש, אם החברה ו/או מי מטעמה מאמינות בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי:
  1. לציית לדרישות הדין או למלא אחר הליך משפטי.
  2. להגן על זכויות או הקניין ש ל החברה או של חברות קשורות אליה.
  3. לאכוף את תנאי השימוש בשרות.
  4. לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתמשי האתר או של אחרים.
 5. החברה רשאית להתחקות אחר המשתמש ולתעד את אופן שימושו באתר.
 6. החברה רשאית לעשות כל שימוש שתימצא לנכון במידע שייאסף אודות המשתמש ואודות אופן ודרך השימוש שלו בשירותי האתר, אשר אינו מזהה אותו באופן אישי (להלן: "מידע בלתי מזהה "). בין היתר, רשאית החברה להעביר מידע שכזה לצדדים שלישיים.
 7. השימוש במידע אודות המשתמש ו/או אודות אופן שימושו בשירותי האתר, אשר מזהה אותו באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של החברה עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיוב השירות הניתן למשתמש ו/או לטובת הצעות ו/או הטבות אשר החברה ו/או צדדים שלישיים יתנו למשתמש כמשתמש בעולם השירותים שמציעה החברה.
 8. המשתמש מאשר בזאת, כי יהיו שימושים ו/או שירותים בהם פרטי מכשיר הקצה בו הוא עושה שימוש יועברו, אם כחלק מפעולת השירות ואם מסיבה אחרת, לידיעת הנמענים, גם אם בחר המשתמש שבמקרים אחרים מספר מכשיר הקצה שלו לא יהיה ניתן לזיהוי.

קניין רוחני

 1. סימני מסחר: כל השמות והסימנים המוצגים באתר, לרבות שמות מסחריים, סימנים מסחריים, סמלים, אייקונים (icons), סימנים גרפיים, עיצוב, לוגואים (logo) עלולים להיות סימני מסחר/שירות רשומים של החברה או של צדדים שלישיים. השימוש או השימוש לרעה בסימני מסחר/שירות אלה או כל חומר אחר, הנו אסור באופן מפורש ועלול להוות הפרה של זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או חוקים אחרים להגנה על קניין רוחני.
 2. . זכויות יוצרים: התכנים המוצגים באתר, לרבות עיצוב האתר והגרפיקה, התכנים המילוליים, תמונות, סרטונים, תוכניות, הקלטות, עריכה וכיוב', כפופים להגנה על זכויות יוצרים. בהתאם, אין להעתיק את תוכנו של האתר, להוריד, לשנות, לשכפל, לפרסם או לשדר מחדש כל מידע או תוכן הכלול באתר או כל חלק ממנו בכל אמצעי אלקטרוני או בעותק קשיח, או ליצור כל יצירה, יצירה נגזרת או בדרך אחרת, המבוססת על תמונות, טקסט, מסמכים, הקלטות, יצירות, סרטונים, תוכניות או מידע כאמור, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת החברה.
 3. אין דבר האמור בתקנון זה המתפרש כמקנה במפורש, במשתמע, על דרך השתק או בכל דרך אחרת בעלות, רישיון או כל זכות אחרת לפי דיני קניין רוחני למשתמש או לכל צד ג' אחר.

אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים וקישורים

 1. האתר מכיל או עשוי להכיל קישורים ו/ או הפניות לאתרים אחרים בבעלות צדדים שלישיים ו/או המופעלים על ידי צדדים שלישיים, עליהם אין לנו שליטה. קישורים אלה נועדו לצרכי נוחות בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות או ייצוג מכל סוג לדיוק, לאמיתות או לשלמות של כל מידע הכלול באתרי צדדים שלישיים אלו וכן לא תישא בכל אחריות לנזקים שנגרמו או הנובעים מהשימוש במידע המופיע בקישורים ו/או בהפניות האמורים.
 2. ההכללה של קישורי צד שלישי אינה מעידה על אישור או המלצה של החברה. בגלישה באתר, המשתמשים פוטרים את החברה במפורש מכל אחריות הנובעת מהשימוש באתרי אינטרנט של צדדים שלישי ים, ומכירים בכך שהגישה לאתרים אלה והשימוש בהם מותנים בתנאים ובמדיניות שונים מהתנאים ומהמדיניות של אתר זה.

הגבלת אחריות

 1. . החברה אינה נושאת בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לדיוק או לשלמותו של המידע או התוכן באתר.
 2. החברה אינה אחראית לכל נזק (לרבות נזק ישיר, משני, תוצאתי, עקיף או עונשי) שנגרם למשתמש באתר או לכל צד שלישי בקשר עם האתר, לרבות גישה, שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר זה, ולרבות בגין כל טעות או השמטה במידע או בתכנים.
 3. הגבלת אחריות זו כוללת נזקים שעלולים להיגרם למחשבים, טלפונים סלולריים, טאבלטים וכו', וזאת לרבות וירוסים, כל שימוש או גישה בלתי מורשים בשרתים שלנו וכל הפרעה או הפסקה של שידור מהאתר.
 4. הגישה והשימוש באתר זה ובתכנים הם על אחריות המשתמש בלבד. החברה שומרת את הזכות לשנות בכל עת את התוכן של אתר זה, את תקנון ותנאי שימוש אל ה או את מדיניות הפרטיות, בכל עניין ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת . האחריות על משתמשי האתר לבדוק פריטים אלה על בסיס תקופתי.
 5. אין לראות באמור בתקנון ותנאי שימוש באתר אלה, כמעניקים זכויות או הטבות לכל צד שלישי. הגבלת האחריות תחול במידה המרבית המותרת על פי דין בתחום השיפוט הרלוונטי.
 6. החברה לא תבצע אימות ציות לחוק מקומי בכל תחומי השיפוט והמשתמש הוא האחראי הבלעדי להתאמה של המידע והתוכן הכלול באתר עם החוק המקומי בתחום השיפוט.
 7. בכל מקום בתקנון בו הוגבלה אחריותה של החברה ו/או קמה זכותה של ה חברה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או ישנה הגבלה על אחריות ה של החברה, תהא המשמעות אף באשר למנהלים ו/או בעלי מניות ו/או עובדים בחברה ו/או מי מטעמ ה.

שיפוי

 1. המשתמש מסכים לשפות את החברה (ובכלל זה נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, ספקים ושותפים של צד שלישי), כנגד מלוא ההפסדים, ההוצאות, הנזקים והעלויות, לרבות שכר טרחת עורך דין, בקשר עם הפרה כלשהי על ידי המשתמש של הוראות הדין או הוראות התקנון ותנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות.
 2. שיפוי זה כולל, ללא הגבלה, כל טענה, אובדן, דרישה או תביעת כתוצאה מהפרה או פגיעה בזכויות צד שלישי (לרבות וללא הגבלה כל זכויות יוצרים, זכות קניינית אחרת, זכות לשם טוב או זכות לפרטיות) ומהפרות משתמש כגון העלאת וירוסים, תולעים (worms), עכבישים (spiders), סוסים טרויאניים (Trojan horse) או אמצעים אחרים של התנהגות בלתי הולמת טכנולוגית, בין שידועים כיום ובין שידועים בעתיד.
 3. חובת השיפוי של המשתמש תחול ללא הגבלה בזמן או ט ריטוריה.

שונות

 1. השימוש של המשתמש באתר האינטרנט יהיה כפוף לחוק הישראלי ללא התחשבות בעקרונות ברירת הדין. פרשנותם ואכיפתם של תנאי השימוש באתר ו/או כל מחלוקת או הליך משפטי הנובעים מהם, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 2. כל פעולה משפטית או הליך הקשור לאתר או לתנאי השימוש באתר יובא לשיפוט הבלעדי והייחודי של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב - יפו.
 3. החברה שומרת את הזכות לכל פיצוי, סעד ו/או תרופה בחוק או במקרה של הפרה של תנאי שימוש אלו.
 4. אם הוראה כלשהי של תקנון ותנאי שימוש באתר אלו תיחשב להיות בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי כל תנאי כאמור יתפרש עד להיקף המרבי המותר על פי חוק, ומבלי להשפיע על יכולת האכיפה של כל יתר הוראות תקנון ותנאי שימוש באתר אלו.